Algemene Voorwaarden:

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Content: de informatie en diensten die worden aangeboden door Study Sisters;

 • Study Sisters: Bella Productions (KVK-nummer: 77776704) and Rose Concepts (KVK-nummer: 77776887)

 • Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden van Study Sisters en eventuele opvolgende versies daarvan;

 • Study sisters geeft huiswerkbegeleiding en bijles aan leerlingen

 

2. Content

 • De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van informatie die nodig is om de opdracht goed uit te voeren.

 • Ten aanzien van overeenkomsten tot bijles geldt dat in de maanden juli en augustus de mogelijkheid tot het afnemen van de dienst blijft bestaan. Wanneer er in deze maanden geen gebruik wordt gemaakt van de dienst, ontstaat er geen betalingsverplichting van het geadministreerde urenaantal binnen het pakket. Indien er in deze maanden wel gebruik gemaakt wordt van de dienst, zal het daadwerkelijk gedeclareerde urenaantal in rekening gebracht worden.

 

3. Betalingen en abonnement verplichting

 

 • Study sisters hanteert bij afzegging van een sessie, dat dit minimaal 24 uur van tevoren gemeld moet worden. Bij geen of een te late afzegging is Study sisters genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen

 • Indien u een afspraak wilt annuleren, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren-, telefonisch-, te worden afgezegd. Bij geen of een te late afzegging zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

 • U garandeert dat uw gebruik van de Content geen inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en/of procedures en gebruiksinstructies op de Website, enige wet en regelgeving of rechten van derden.

 • U zult wijzigingen van uw gegevens of andere relevante wijzigingen direct aan Study Sisters doorgeven.

 • U erkent en gaat akkoord dat bij het afnemen van de Content tegen betaling tussen u en Study Sisters een overeenkomst op afstand tot stand komt waarbij door Study Sisters direct wordt begonnen met de nakoming daarvan. U erkent dat u als gevolg hiervan geen herroepingsrecht heeft jegens Study Sisters in de zin van artikel 7:46d BW.

5. Uw eigen bestanden

 • Als u zelf bestanden of gegevens aan Study Sisters beschikbaar stelt (bijvoorbeeld door het uploaden daarvan), verleent u aan Student Sisters een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie om deze bestanden of gegevens te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken in verband met de diensten van Student Sisters. Deze licentie eindigt op het moment dat u, Student Sisters de desbetreffende bestanden of gegevens verwijdert van de Website.

6. Betalingen, opzeggingen en toegang tot Content

 • Bij aanschaf van een Study Sisters pakket wordt de overeenkomst tussen Study Sisters en u aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 • Bij aanschaf van een Study Sisters abonnement machtigt u Study Sisters om wekelijks een bedrag in rekening te brengen ter hoogte van de eerste abonnementsbetaling, totdat u het abonnement handmatig opzegt op de Website. Het bedrag wordt wekelijks in rekening gebracht.

 • U kunt het Student Sisters abonnement te alle tijden opzeggen. Hiervoor geldt een schriftelijke opzegtermijn van een week. Dit kan gecommuniceerd worden door een email te sturen naar info@studysisters.com.

 • Indien u in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van uw verplichtingen met betrekking tot een abonnementsbetaling, zal Study Sisters een verzoek doen aan u om deze verplichtingen alsnog na te komen. Study Sisters zal dit kenbaar maken door middel van een WIK- brief. Indien dit verzoek niet binnen 14 dagen wordt gehonoreerd dan ziet Study Sisters zich genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Het gebruik van de Content is geheel voor uw rekening en risico. Study Sisters is niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt in verband met uw gebruik van de Content en/of de door u gedane betalingen via de Website. In geen geval is Study Sisters aansprakelijk voor enige gevolg, indirecte, vermogens, bijzondere of aanvullende schade.

 • U zult Study Sisters blijvend vrijwaren en schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit uw handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Links vanaf Study Sisters

 • Op de Website kunnen hyperlinks staan naar websites van derden. Study Sisters heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid, de content, het privacybeleid of de praktijken op websites van derden

9. Rechtskeuze, geschillen en varia

 • Study Sisters kan deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen of aanvullen. In dat geval zal Study Sisters zich inspannen om u ten minste dertig (30) dagen vóór de ingangsdatum van de desbetreffende wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden op de hoogte te stellen, tenzij dit onder de gegeven omstandigheden niet redelijkerwijs mogelijk is.